Zjazd sprawozdawczy

28 listopada w budynku hufca odbył się Zjazd sprawozdawczy, w którym wzięła udział kadra hufca. Zjazd taki odbywa się zwykle w połowie czteroletniej kadencji. Podstawowym jego zadaniem jest ocena działalności hufca i jego władz od ostatniego Zjazdu zwykłego. Jest to też doskonała okazja do podsumowania pracy instruktorów.

Podczas Zjazdu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komendy Hufca, oceną dokonaną przez Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP i opinią hufcowej Komisji Rewizyjnej, na wniosek tej ostatniej zostało udzielone absolutorium Komendantowi Hufca i wszystkim członkom Komendy Hufca za okres od ostatniego Zjazdu zwykłego.

Chorągiew Mazowiecką ZHP na Zjeździe reprezentował pełnomocnik Komendanta Chorągwi hm. Andrzej Markowski (na zdjęciu obok, po lewej).

Na czele Komendy Hufca stoi Komendant, który kieruje jej pracą, bieżącą działalnością hufca, reprezentuje hufiec, wydaje rozkazy, prowadzi gospodarkę finansową hufca. Komendantem Hufca ZHP Sochaczew jest hm. Krzysztof Wasilewski.