KLAUZULA W ZWIĄZKU Z PRZEKAZYWANIEM INFORMACJI MARKETINGOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. [Administrator danych]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Mazowiecka, Krótka 3a, 09-402 Płock, e-mail: mazowiecka@zhp.pl (zwana dalej “Chorągwią”)

2. [Inspektor Ochrony Danych]

Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były wykorzystywane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się bezpośrednio:

  1. Mailowo pod adresem poczty elektronicznej: zhp-iodo@rt-net.pl
  2. Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 942 222

3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci informacji marketingowych dotyczących działalności naszej organizacji, m.in. w celu zachęcenia Cię do przekazania na rzez Chorągwi Mazowieckiej ZHP lub podległym jednostkom 1 % podatku. Wykorzystujemy Twoje dane w powyższym wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. [Ujawnianie danych osobowych]

Nikomu nie ujawniamy Twoich danych osobowych.

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

W związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili:

  1. Wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania danych przed jej wycofaniem;
  2. Żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania istotnych informacji związanych z wykorzystywaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO);
  3. Żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO);
  4. Żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem;
  5. Żądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.